ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


informationคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจ และนาเครื่องมือการการบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีงานบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จำนวน 35 งาน การดำเนินการดังกล่าวได้รวบรวมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน เอกสารประกอบที่ใช้ ค่าธรรมเนียมและกาหนดเวลาแล้วเสร็จ มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับประชาชนได้ทราบแนวทางการติดต่อขอรับการบริการแต่ละงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และสถานที่ติดต่อ เพื่อให้ผู้ที่มารับการบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด หากประชาชนผู้รับบริการท่านใด หรือหน่วยงานใด ต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลงานบริการให้มีความถูกต้องรวดเร็ว และทันสมัย

คู่มือการให้บริการประชาชน

: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm?fbclid=IwAR0p9oB0tJQ_vrlrfXQh4MEeAY_dyAlWXULclCeMo23BfhrQ8chKlIp6wXo


ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน (1.22 MB.)
คู่มือสาหรับประชาชน (1.77 MB.)
การขอออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (758 KB.)
การยื่นคำร้องขอจัดเก็บขยะในงานฌาปนกิจศพ (553 KB.)
การยื่นคำร้องขอจัดเก็บขยะในงานวัดและประเพณี (560 KB.)
ขั้นตอนการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน (200 KB.)
การยื่นเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่างฯ (2.66 MB.)แชร์หน้านี้: