องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่ออ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายศฤงคาร อุปนันต์

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

สำนักปลัด


นายศฤงคาร อุปนันต์

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายปราโมทย์ อินต๊ะจา

นายปราโมทย์ อินต๊ะจา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ว่าง -

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองคลัง


นายวสันต์ ปัญญาเลิศ

นายวสันต์ ปัญญาเลิศ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสุภาพร โปลาศรี

นางสุภาพร โปลาศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

- ว่าง -

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

กองช่าง


นายณัฐวุฒิ กันคำ

นายณัฐวุฒิ กันคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสุพจน์ ปัญญายิ่ง

นายสุพจน์ ปัญญายิ่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น

กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม


-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น

ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายธีรภัทร กุณวงศ์

นายธีรภัทร กุณวงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายอาคม รูปสูง

นายอาคม รูปสูง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐพิมล อินพิรุดต์เดชาธร

นางสาวณัฐพิมล อินพิรุดต์เดชาธร

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ระดับต้น