ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


informationวิสัยทัศน์และอำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์และอำนาจหน้าที่

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์ (Vision) 

                         สังคมแห่งความพอเพียงและความสุข

 เป็นสังคมที่ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอมีพอกินอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการประกอบอาชีพด้วยความสุขตามอัตภาพของตนเอง


 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของชุมชน

2. สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบครบวงจร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจพึ่งตนเอง

3. เร่งรัดจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรม

4. พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมศักยภาพคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กร ทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริม สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยอยู่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมระบบสาธารณสุขชุมชนและสุขภาพชุมชน


จุดมุ่งหมาย (Goal)

1. ท้องถิ่นมีความน่าอยู่ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม มีน้ำเพียงพอต่อการ อุปโภคบริโภค และสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ

2. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน

3. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญาอย่างเท่าเทียมกันมีการปรับปรุงระบบคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

4. มีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการบริการสาธารสุขถ้วนหน้า สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้กำหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

       - ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองกรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

       - ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

       - ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       - ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

       - ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

       - ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

       - ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 222 KB. 3


แชร์หน้านี้: