องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่ออ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายปราโมทย์ อินต๊ะจา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวศรัญญา นันติอาจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวรัชชกร หล้าแดง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอุเทน บังคมเนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางกันยา อุปนันท์

คนงาน (แม่บ้าน)

นายสุรสิทธิ์ อินทนนท์

คนงาน (นักการ)

นายจำรัส แสนก่อ

คนสวน

นายไพศาล อนันใจ

พนักงานขับรถยนต์

นายศราวุธ ขันทอง

พนักงานขับรถยนต์

-

คนงาน (แม่บ้าน)

งานสวัสดิการสังคม

นายธีรพงค์ แสนศรี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุมิตรา งามเจริญ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานการเจ้าหน้าที่

นายวรพจน์ วิริยภาพ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอารยา หน่อคำ

เจ้าหน้าที่งานเอกสาร

นายชินกร หมีคณะ

เจ้าหน้าที่งานเอกสาร

งานส่งเสริมการเกษตร

นายอมรเทพ สูตรสุคนธ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายสุจินต์ ศิรินทร์วงศ์

พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

นายเจริญ บุญติ๊บ

พนักงานสูบน้ำ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายประชัน ใจยะปั๋น

พนักงานสูบน้ำ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายเกียรรติศักดิ์ อินมาใหม่

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ

นายสาคร บังคมเนตร

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ

นายธนากร สิทธิชาติ

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ

นายสรศักดิ์ ต๊ะสอน

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ

นายสุทานนท์ บุญทวี

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

งานกิจการสภาอบต.

ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวอิษณาติ ด่านพาณิชย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวชญาณิศา ขาวน้อย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานนิติการ

นางสาววันทอง สายเครื่อง

นิติกรปฏิบัติการ

นายธันวา ปาป่าศักดิ์

ผู้ข่วยนิติกร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธฤติ งามเจริญ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายอาทิตย์ ติ๊บธง

พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

นายประจักษ์ หล่อเนตร

พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

นานยอังคาร มณีขัติย์

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ พลเมฆ

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าที่ร้อยตรี ทศพล จันทร์แดง

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธนวัฒน์ หม่องมาลี

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพีราวุทธ แสนสุข

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนันทกร ทีระวงค์

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวอรทัย ยะสุรินทร์

เจ้าหน้าที่งานเอกสาร

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวศุภลักษณ์ เมฆโพธิ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายอนุกูล บุญเป็ง

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว