ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


informationการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

คำแถลงนโยบาย
ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ตามแผนพัฒนาตำบล และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

นโยบายที่ผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ  จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

๑.๑ ผลักดันการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น เทศบาลตำบลดอยหล่อ
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการใช้น้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ

๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้
๒.๑ สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพานิชให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่
๒.๒ สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล  พร้อมวางระบบท่อ  ส่งน้ำทุกหมู่บ้าน การขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน
๒.๓ สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
๒.๔ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้
๓.๑ สนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง ส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและพืชผลทางการเกษตรในตำบล
๓.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง
๓.๓ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้ โดยจัดหลักสูตรอบรมส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนรวมทั้งกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพทั่วไป เป็นต้น
๓.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

๔. นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลดอยหล่อเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้
๔.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน
๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบล
๔.๓ ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
๔.๔ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
๔.๕ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
๔.๖ ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม
๔.๗ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
๔.๘ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด
๔.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กู้ภัย อปพร. และรถกู้ภัย ให้บริการประชาชน

๕. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้
๕.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขพื้นฐานให้มีความแข็งแรง
๕.๒ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล
๕.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลดอยหล่อมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ โดยมีการตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
๕.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลดอยหล่อ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาชุมชน
๕.๕ ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
๕.๖ การพัฒนาจัดที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล
๕.๗ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แชร์หน้านี้: