ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


informationศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอยหล่อ

ตำบลดอยหล่อ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จากการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีในสังกัดจำนวน 6 แห่ง สถานที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีบุคลากร ครู 4 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 5 คน นักการภารโรง 1 คน แม่บ้าน 1 คน 

วิสัยทัศน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คือ เรียนรู้อย่างเหมาะสม ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของผู้เรียน ร่าเริงแจ่มใส มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


แชร์หน้านี้: