องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่ออ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นายวสันต์ ปัญญาเลิศ

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสุภาพร โปลาศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น

งานการเงินและบัญชี

นางสาวมะลิสา ศรีทอน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววริญภัคภรณ์ นิ่มอ่อน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวณฤพร ลานนาพันธุ์

คนงาน (การเงินและบัญชี)

งานพัฒนารายได้

นางประชุมพร สิทธิแก้ว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นายวรวุฒิ หนุ่มศรี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางศศกร ผดุงพรรค์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

นายบัณฑิต หมีคณะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายภาคภูมิ บุญธิฟอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางนุชจรีย์ ธัชช์ชยกุล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายนิวัฒน์ สิทธิกิจ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวศศิธร มาลีเซน

คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

นางสาวสุทธินี อินใจคำ

คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่พัสดุและทรัพย์สิน)