องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่ออ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น

ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายธีรภัทร กุณวงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

งานบริหารการศึกษา

นางสาวเมทินี นนทะธรรม

นักวิชการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกมลทิพย์ เขียวออน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวปิยะพร พรหมจันใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวชุลีกร กันทะวงค์

เจ้าหน้าที่งานเอกสาร (พนักงานจ้างทั่วไป)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายปรัชญา เกิดสุข

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางสาวมาณี บุญต๊ะเลิศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายไพรวัลย์ อินต๊ะวร

เจ้าหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ (พนักงานจ้างทั่วไป)

โรงเรียนดอยหล่อวิทยา

-ว่าง-

ผู้บริหารสถานศึกษาแ

นายบวร นันตา

ครู

-ว่าง-

ครู

-ว่าง-

ครู

-ว่าง-

ครู

-ว่าง-

ครู

นายประพันธ์ ชิตอุทัย

ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ว่าง-

ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวสายใจ อุ่นทราย

ครูชำนาญการ

นางศิริลักษณ์ ออแก้ว

ครูชำนาญการ

นางประนอม ปวนใจรัก

ครูชำนาญการ

นางสมพร ตาวงค์

ครูชำนาญการ

-ว่าง-

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)

นางจุฬาลักษณ์ แสนปุก

ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางจันทร์ยา มะโนริ

ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางจินตนา กุณะ

ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวพรทิพย์ วิธุรัตน์

ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวพิมนิศา มีสิมมา

ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสมจิตร จันทร์เป็ง

แม่บ้าน (พนักงานจ้างทั่วไป)

นายชัยมงคล คำโท๊ะ

ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)