ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


informationแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 )           

    แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีเป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมำณแต่ละปีซึ่งจะมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้ำ ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปีและยังเป็นกำรแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด

    นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ กิจกรรมจากแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายปรจำปีไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แชร์หน้านี้: