ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


informationแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีและยังเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/ กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) อบต.ดอยหล่อ : 532_3841_plan66-70 doilor_merged.pdf (3.98 MB.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 อบต.ดอยหล่อ : 532_3842_plan66-70 plus+changed_1st_2565_compressed.pdf (1.95 MB.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 อบต.ดอยหล่อ : 532_3844_plan66-70 plus+changed_2nd_2566_compressed.pdf (4.11 MB.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 อบต.ดอยหล่อ : 532_3845_plan66-70 plus+changed_3rd_2566_compressed.pdf (6.29 MB.)แชร์หน้านี้: