องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่ออ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอาคม รูปสูง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารสาธารณสุข

-ว่าง-

นักวิชาการสุขาภิบาล

-ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายสมชาย อิวชาวนา

พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)

นายกิตติศักดิ์ วรจิตตรา

พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)

งานรักษาความสะอาด

นายจำลอง ปูจาน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายชัย ปัญญา

พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายศรายุทธ วงค์ใจ

พนักงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)

นายคเนศ วงค์ใจ

พนักงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)

นายวทัญญู ปันมาเรือน

พนักงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)

-ว่าง-

พนักงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)

งานสัตวแพทย์

-ว่าง-

-

งานธุรการ

-ว่าง-

คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐพิมล อินพิรุดต์เดชาธร

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ระดับต้น

งานบริการสาธารณสุข

นางนิภาพร สุรินต๊ะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานส่งเสิรมสุขภาพ

นายจตุรภัทร ติตตะบุตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

นางสาวคณิฏฐ์ษา ดวงปัญญา

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวรัตนาภรณ์ เสาร์แก้ว

ผู้ช่วยนักอาชีวบำบัด (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายเกรียงไกร อุปนันท์

พนักงานขับรถกู้ชีพ (พนักงานจ้างทั่วไป)

-ว่าง-

พนักงานขับรถกู้ชีพ (พนักงานจ้างทั่วไป)

-ว่าง-

พนักงานประจำรถกู้ชีพ

-ว่าง-

พนักงานประจำรถกู้ชีพ

-ว่าง-

พนักงานประจำรถกู้ชีพ

-ว่าง-

พนักงานประจำรถกู้ชีพ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

นางสาวฐิติมา กาวิล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

งานควบคุมป้องกันโรค