องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่ออ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายณัฐวุฒิ กันคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสุพจน์ ปัญญายิ่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น

งานแบบแผนและก่อสร้าง

นายศักดิ์ศรณ์ วงค์ขัติย์

นายช่างโยธาอาวุโส

-ว่าง-

วิศวกรโยธา

นายภาณุพงศ์ มะณีทอง

นายช่างโยธาขำนาญงาน

-ว่าง-

นายช่างโยธา

นายสุภาพ ตาวงค์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวกัญญากรณ์ พิเชฐสมบูรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชลภิชา จินาคำ

เจ้าหน้าที่่บันทึกข้อมูล

งานควบคุมอาคาร

-ว่าง-

นักจัดการงานช่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางอัจฉรา ปันวงษา

นางสาวชลดา คำจันทร์

เจ้าหน้าที่งานเอกสาารร

งานสาธารณูปโภค

-ว่าง-

นายช่างไฟฟ้า

-ว่าง-

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

นายอภิรักษ์ วงศ์บุญเรือง

งานเครื่องจักรกล

-ว่าง-

พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายธนศร ผดุงศิลป์

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

-ว่าง-

พนักงานขับรถ