ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


map locationศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว อบต.ดอยหล่อ

เลือกหมวดข้อมูล

วัดสิริมังคลาจารย์

  • 20 เมษายน 2567
  • อ่าน 12 ครั้ง

ประวัติความเป็นมา


วัดสิริมังคลาจารย์ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2509 เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน เดิมชาวบ้านในหมู่บ้าน พื้นเพย้ายมาจากอำเภอฮอด เมื่อปี พ.ศ.2507 สาเหตุจากได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพล จึงได้โยกย้ายมาอยู่ที่แห่งนี้ และได้ร่วมกันก่อสร้างณาปนสถานขึ้น และริเริ่มก่อสร้างวัดในเวลาต่อมา ท่านอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร) ได้มีโอกาสไปสักการะสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย และได้อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มาจากพุทธคยา เพื่อนำ มาปลูกไว้ที่วัดแห่งนี้ สำหรับเป็นที่สักการะบูชาของเหล่าศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ต้องการความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงตรัสรู้ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้

ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ ได้อัญเชิญมาปลูกเป็นหน่อที่งอกออกมาจากต้นเดียวกัน แม้พุทธศาสนิกชนที่ไม่มีโอกาสไปกราบไหว้ถึงพุทธคยาก็สามารถมาสักการบูชา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ ณ ที่นี้

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2509 และทรงพระราชทานนามวัดว่า "วัดสิริมังคลาจารย์" ซึ่งมีที่มาจากนามสมณศักดิ์เดิมของพระธรรมมังคลาจารย์ ที่เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดร่วมกับชาวบ้านในขณะนั้นแชร์หน้านี้: